Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich
 

REGULAMIN

I:SPRAWY ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Otwocka Liga Szóstek Piłkarskich.
 2. W rozgrywkach Otwockiej Ligi Szóstek Piłkarskich grają drużyny amatorskie.
 3. Oficjalna strona internetowa rozgrywek i Organizatora to www.olsp.pl.
 4. Oficjalny adres email to: kontakt@olsp.pl.
II:ZASADY UCZESTNICTWA
1. Drużyny zainteresowane uczestnictwem w rozgrywkach są zobowiązane posiadać  w swoim składzie co najmniej jedną osobę, będącą członkiem Stowarzyszenia Otwockiej Ligi Szóstek Piłkarskich (najlepiej kapitana) i mają obowiązek pisemnego zgłoszenia oraz dokonania opłaty wpisowej na zasadach składki członkowskiej w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać:a)      nazwę drużyny;

b)      listę zawodników (imiona, nazwiska, wzrost, wagę oraz datę urodzenia); drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 a maksymalnie 16 zawodników;

c)      datę (rok) założenia drużyny;

d)      imię i nazwisko jednej osoby zwanej dalej kapitanem (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail) wybranej spośród zawodników, która w imieniu drużyny będzie odpowiedzialna za kontakt z Organizatorem w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem regulaminu;

e)      każdy zawodnik zgłaszanej drużyny jest zobowiązany do wypełnienia Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku.

f)      każdy zawodnik zgłaszanej drużyny w związku z wirusem SARS-CoV-2 jest zobowiązany do wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia przed każdym meczem (lista).

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.
3. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie w przypadku:
a)      braku opłaty wpisowej;

b)      problemów wynikających ze wcześniejszej współpracy;

c)      liczby zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne ligi – decyduje kolejność zgłoszeń.

III:KAPITAN DRUŻYNY
1. Kapitan drużyny:a)      ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek;

b)      aktualizuje skład drużyny przed każdą rundą rozgrywek;

c)      jest odpowiedzialny za zachowanie drużyny na terenie rozgrywek,

d)      jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi,

e)      odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia.

2. Kapitana drużyny można zmienić poprzez telefoniczne lub e-mailowe powiadomienie Organizatora z uzyskaniem potwierdzenia dotychczasowego kapitana.
3. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.
4. Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo je odstąpić lub dokonać fuzji z innym zespołem w przerwie pomiędzy sezonami.
5. Zmiana nazwy drużyny w trakcie sezonu może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora w przypadku zaistnienia ważnego powodu tej zmiany, w szczególności pozyskania lub utraty sponsora, upamiętnienia ważnego dla drużyny wydarzenia.

f) ma obowiązaek rezerwacji boiska(godziny) do środy do godziny 23.59 w przypadku bycia gospodarzem. W sytuacji nie dopełnienia obowiązku drużyna zostaje ukarana walkowerem.

IV:ORGANIZACJA ROZGRYWEK
 1. System rozgrywek tj. liczba lig, liczba drużyn w poszczególnych ligach, zasady spadków i awansów z meczami barażowymi włącznie, ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej www.olsp.plprzed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Rozgrywki odbywają się w systemie jesień-wiosna w podziale na dwie rundy.
 3. Terminarz może być modyfikowany przez Organizatora z uwagi na niespodziewane, niezależne wydarzenia, w szczególności złe warunki atmosferyczne, ważne wydarzenia lokalne, żałoby narodowe, klęski żywiołowe.
 4. Każda drużyna musi posiadać przynajmniej jeden komplet jednakowych kolorystycznie koszulek, przy czym:

a)      w przypadku nie posiadania jednakowych strojów, sędzia prowadzący zawody lub Organizator rozgrywek mogą nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają tego wymogu,

b)      w sytuacji, gdy choćby jeden zawodnik zdecydował się na grę w znaczniku, reszta drużyny również jest zobowiązana do nałożenia znaczników.

5. Zawodnik nie może nosić jakichkolwiek przedmiotów (np. biżuteria, zegarek, okulary), które mogą stanowić zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników meczu.
6. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym, przez co rozumie się buty sportowe na płaskiej podeszwie, turfy. Zabrania się grania w obuwiu z korkami metalowymi, plastikowymi lub gumowymi.
7. Zawodnik jest zobowiązany do gry w sportowych spodniach lub spodenkach.
8. Bramkarz zobowiązany jest do gry w stroju odróżniającym go od reszty zawodników własnej drużyny.
9. W przypadku nie spełnienia wymagań dotyczących stroju, sędzia może nie dopuścić do gry danego zawodnika.
10. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeśli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, Organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek.
11. Zawodnicy oraz kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są rozgrywane mecze.
12. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NNW, OC i gra na własną odpowiedzialność.
13.W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, co do pozostawania zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sędzia nie dopuszcza do gry danego zawodnika.
14. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.
15. Mecze rozgrywane są zgodnie z terminarzem rozgrywek zamieszczonym na stronie www.olsp.pl. Gospodarze spotkania są podani na pierwszym miejscu w terminarzu. Gospodarze są zobowiązani do rezerwacji godziny boiska poprzez system internetowej rezerwacji boisk na stronie www.olsp.pl.
16. Organizator zapewnia sprzęt piłkarski: piłki, siatki, znaczniki.

V:ZASADY PUNKTACJI
1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
a)      3 punkty za zwycięstwo;b)      1 punkt za remis;

c)      0 punktów za porażkę.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
a)      wynik bezpośredniego dwumeczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami (o kolejności decyduje liczba zdobytych punktów, dalej stosunek bramek, następnie liczba bramek strzelonych w roli gościa);

b)      stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek;

c)      liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punkcie 2. Rozdziału V.
4. Drużyna zostaje ukarana walkowerem, gdy:
a)      w momencie rozpoczęcia meczu lub w trakcie jego trwania na boisku znajduje się mniej niż 4 zawodników;

b)      wystąpił w niej zawodnik nieuprawniony do gry w tej drużynie.

5. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:6 lub utrzymany decyzją Organizatora.
6. Każdej drużynie przysługuje:
a)      Prawo oczekiwania maksymalnie 10 minut od oficjalnej godziny rozpoczęcia meczu na skompletowanie co najmniej 4-osobowego składu;

b)      Możliwość oczekiwania, za zgodą kapitana przeciwnej drużyny, maksymalnie 10 minut od oficjalnej godziny rozpoczęcia meczu w przypadku dysponowania minimum 4-osobowym składem.

7. Mecz rozpoczęty z opóźnieniem zostaje skrócony (skróceniu ulega pierwsza część gry).
8. Trzeci walkower w sezonie skutkuje automatycznym wycofaniem drużyny z rozgrywek.
9. Drużyna może zostać ukarana odjęciem 1 punktu karnego decyzją Organizatora za złe zachowanie zawodników lub kibiców, w tym za zaśmiecanie boiska i jego okolic.
10. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek, jej punkty zostają anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż połowę meczów w danym sezonie. W przeciwnym przypadku drużyna wycofana z ligi zachowuje swoje punkty, a kolejne jej mecze zostają automatycznie uznane za zwycięstwa walkowerem drużyn przeciwnych.

VI:ZASADY GRY
 1. Obowiązują zasady gry w piłkę nożną udostępnione na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej: www.pzpn.pl/index.php/Federacja/Dokumenty/Przepisy-gry-w-pilke-nozna[1] określone w rozdziałach:

a)      Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry.

b)      Artykuł 9 – Piłka w grze i poza grą.

c)      Artykuł 10 – Jak zdobywa się bramkę.

d)      Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie.

e)      Artykuł 13 – Rzuty wolne

f)       Artykuł 14 – Rzut karny

g)      Artykuł 15 – Wrzut

h)      Artykuł 16 – Rzut od bramki

i)       Artykuł 17 – Rzut z rogu

poza zasadami wyznaczonymi w sposób szczegółowy w niniejszym regulaminie.

2. Mecze standardowo rozgrywane są w dwóch częściach 30 minut i 35 minut z przerwą około 5 minut. Organizator ma prawo zmiany długości meczów w zależności od możliwości technicznych obiektów sportowych.
3. Na boisku w drużynie przebywa jednocześnie 6 zawodników (5+bramkarz).
4. Zmiany w trakcie gry są zmianami tzw. hokejowymi, tzn. mogą być przeprowadzane w dowolnym momencie. Koniecznie jednak musza być przeprowadzane przy linii środkowej boiska po stronie wyznaczonej przez Organizatora.
5. Każda zmiana bramkarza wiąże się z przerwą w grze, musi być zgłoszona sędziemu i uzyskać jego zezwolenie.
6. Mecze rozgrywane są piłkami zapewnionymi przez Organizatora, a dostarczanymi na mecze przez sędziów.
7. Wymiary boiska uzależnione są od infrastruktury dostępnej dla rozgrywek. Wszelkie informacje w tej kwestii przekazywane są poprzez stronę internetową.
8. Mecze zaczyna drużyna uznana za gości.
9. Istnieje możliwość losowania połowy.
10. Zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się poza kołem środkowym boiska lub – gdy takiego koła brak – w odległości co najmniej 3 m od piłki aż do momentu, gdy ta znajdzie się w grze.
11. Przy rzutach wolnych, rożnych i karnych przeciwnik musi stać nie bliżej niż 4 metry od piłki. Pozostałe zasady regulujące tę kwestię zostają zachowane.
12. Bramkarz wznawia grę ręką bezpośrednio do zawodnika.

 


[1] Stan na dzień: 9.05.2013 r.

VII:TRANSFERY I SPRAWY KADROWE
 1. W rozgrywkach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek.
 2. Limit miejsc na liście zawodników w danej rundzie dla jednej drużyny wynosi 14.
 3. Wykreślenie zawodnika skutkuje zmniejszeniem limitu zgłaszanych zawodników w rundzie.
 4. W sytuacji, kiedy pomimo zgłoszenia zawodnik nie zagrał w danej rundzie przysługuje mu prawo zmiany drużyny.
 5. Zawodnik w trakcie trwania jednej rundy rozgrywek może wystąpić w maksymalnie jednej drużynie, a trakcie sezonu w maksymalnie dwóch.
 6. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika, w ramach limitu zgłoszeń w wyznaczonym przez Organizatora terminie, odbywa się poprzez poinformowanie Organizatora sms-owo lub e-mailowo (imię, nazwisko, wzrost, waga oraz data urodzenia) z obowiązkiem poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem najbliższego meczu kapitana drużyny przeciwnej i sędziego. Jednocześnie w przypadku nie posiadania przez Organizatora karty zgłoszeniowej ww. zawodnika, kapitan drużyny zgłaszającej jest zobowiązany dostarczyć kartę zgłoszeniową ww. zawodnika do dowolnego członka zarządu Stowarzyszenia OLSP lub sędziego prowadzącego zawody przed ich rozpoczęciem.
VIII:KARY
1. Na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:a) Kara czasowa techniczna o długości 1, 2 lub 5 min. Kara jest odbywana w pełnym wymiarze, bez względu na wydarzenia na boisku.

b)      czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu i zakaz wprowadzenia na jego miejsce innego zawodnika (zawodnik ukarany czerwoną kartkę dodatkowo odbywa karę pauzy w następnym lub kilku następnych spotkaniach w zależności od decyzji Organizatora).

2. Kary specjalne:
a)      pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika lub kibica na terenie boiska lub poza nim zarówno podczas meczu, jak i w jakichkolwiek innych okolicznościach bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia skutkuje dyskwalifikacją na co najmniej 3 mecze zgodnie z decyzją Organizatora.

b)      pchnięcie, a także uderzenie sędziego bez względu na miejsce i czas, a także siłę, zamiar i efekt uderzenia skutkuje dyskwalifikacją co najmniej do końca rundy, nie mniej niż 3 meczów zgodnie z decyzją Organizatora.

c)      wszelkie przekleństwa zagrożone są karą 1-2 minuty.

d)      wyjątkowo niekulturalne zachowanie, a w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica niezależnie od miejsca i czasu skutkują dyskwalifikacją na co najmniej 2 mecze zgodnie z decyzją Organizatora.

e)      przypadki recydywy tj. każdego kolejnego wykroczenia opisanego w rozdziale VI punktach 2.a-2.d są przedmiotami kar wyższych zależnych od decyzji Organizatora z roczną, a nawet dożywotnią dyskwalifikacją włącznie.

f)       zawodnik, który wystąpił w rozgrywkach, mimo braku uprawnienia do takiego występu, zostaje zdyskwalifikowany do końca rundy rozgrywek.

g)      drużyna, która pozostawia po sobie nieporządek w miejscu rozgrywek jest zagrożona utratą 1 punktu.

h)      Organizator dopuszcza również inne kary według własnego uznania w przypadkach naruszenia ducha sportowej rywalizacji.

IX:POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2013 r. Ostatnia poprawka z dnia 29.08.2020 r
 3. Wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.olsp.pl.